REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego ZooFood;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zoofood.pl;
4. Sklep internetowy ZooFood – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zoofood.pl, którego właścicielem jest Ilona Smolińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ZooFood” z siedzibą w Włocławku (kod pocztowy 87-800) przy ul. Toruńskiej 148, nr NIP 8882615014,
5. Towar – towary prezentowane w sklepie internetowym ZooFood;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZooFood, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.zoofood.pl.
7. Ustawa z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru.

II. INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ZooFood dostępnego pod adresem internetowym www.zoofood.pl. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Klientem w sklepie internetowym może być:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Klient może kontaktować się z poprzez Biuro Obsługi Klienta:
a) nr tel. 605 117 411 w godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora,
b) adres email: biuro@zoofood.pl,
c) listownie na adres: ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
d) osobiście w siedzibie sklepu internetowego w Włocławek (kod pocztowy 87-800, przy ul. Toruńskiej 148 w godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego ZooFood jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego ZooFood Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ZooFood


Rejestracja i logowanie
1. Zakupy w sklepie internetowym ZooFood są dokonywane po zarejestrowaniu się lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych kontaktowych do realizacji zamówienia oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) wyraża zgodę na doręczenie drogą elektroniczną utrwalonych na trwałym nośniku informacji dokumentu zawarcia umowy sprzedaży oraz informacji wymaganych w ustawie z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. Rejestrację inicjuje się poprzez odnośnik na stronie www.zoofood.pl „Witaj. Zaloguj się”. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza rejestracyjnego.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) wyraża zgodę na doręczenie drogą elektroniczną utrwalonych na trwałym nośniku informacji dokumentu zawarcia umowy sprzedaży oraz informacji wymaganych w ustawie z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
4. ZooFood może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ZooFood.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze sklepu internetowego ZooFood w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego ZooFood niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego ZooFood w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ZooFood.
d) korzystania ze sklepu internetowego ZooFood w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
7. Po dokonaniu rejestracji Klient przy kolejnych zamówieniach korzysta z opcji „Witaj. (Zaloguj się)” w celu swojej identyfikacji i korzystania ze sklepu internetowego ZooFood.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

8. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym ZooFood są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.zoofood.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
10. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zoofood.pl, dokonać wyboru towaru/towarów z oferty sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
11. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu wyboru opcji „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego.
13. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
14. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, co stanowi oświadczenie woli zawarcia z ZooFood umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi będącemu konsumentowi w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zawarcia Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zawarcia Umowy, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub przesłanie potwierdzenia na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
17. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ZooFood dotycząca zakupu danego towaru w sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, do zapłaty za towar włącznie. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa
19. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
20. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i kurierskich.
21. Czas dostawy towarów wynosi z reguły 3-5 dni, ale nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
22. Gdy z powodu niedostępności towaru, Zamówienia Klienta nie można zrealizować, to ZooFood prześle stosowną informację Klientowi na jego adres email podany przy składaniu zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i bezzwłocznie zwróci w całości wpłacone przez Klienta pieniądze.

Płatności
23. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie internetowym towar, w tym za koszty dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ZooFood, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
24. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie internetowym ZooFood zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

Gwarancja i rękojmia
25. W chwili odbioru towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
26. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego towaru. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
27. ZooFood odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w ustawie z dn. 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
28. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej zwany „Konsumentem”) ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ZooFood niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez ZooFood albo ZooFood nie wymieniła towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
29. ZooFood rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ZooFood nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi ZooFood. W celu odesłania zakupionego towaru Konsument powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru.

Odstąpienie od umowy
30. Konsument dokonujący zakupów w sklepie internetowym ZooFood może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając ZooFood stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Konsument objął w posiadanie towar. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
31. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Konsumenta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. Konsument może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
a) Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy ZooFood,
b) adres e-mail: biuro@zoofood.pl
32. Wzór odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej www.zoofood.pl.
33. ZooFood przesyła na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
34. ZooFood zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz ZooFood w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, ZooFood nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
35. ZooFood dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
36. ZooFood może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
37. Konsument ma obowiązek zwrócić towar ZooFood lub przekazać towar osobie upoważnionej przez ZooFood do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
38. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
39. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.zoofood.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
2. ZooFood nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dn. 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.zoofood.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ZooFood w ramach sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ZooFood oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

VI.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.


1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego ZooFood jest ZooFood. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.


Producenci

Scroll To Top